Get Adobe Flash player

กลอนห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านจำไก่

ห้องสมุดบ้านจำไก่    แหล่งเรียนได้ใช้ศึกษา

สามดีช่วยนำพา                 พัฒนาเรื่องการงาน

ห้องสมุดสามดี        ต้องอยู่ที่มาตรฐาน

นักเรียนพัฒนาการ             รักการอ่านเรื่องปรัชญา

สื่อแรกหนังสือดี      เทคโนโลยีมีศึกษา

สาระหลักตำรา                 มีเนื้อหาไร้พิษภัย

ส่งเสริมคุณธรรม     พาก้าวล้ำนำสมัย

มองโลกอย่างกว้างไกล             เรื่องใหม่ๆในโลกา

ข้อมูลมีคุณภาพ       เด็กซึมซาบการศึกษา

เรียนรู้เสริมปัญญา            ความก้าวหน้าทันเหตุการณ์

บรรยากาศห้องสมุด   ดีที่สุดเรื่องข่าวสาร

สะดวกบริการ                   งานประสานสื่อสองดี

สามดีบรรณารักษ์    รู้ประจักษ์แจ้งทุกที่

บริหารจัดการดี               สื่อไอทีมีครบครัน

ขั้นตอนกระบวนใช้   มีนิสัยรักการอ่าน

ความรู้ความชำนาญ            นำประสานการพัฒนา

สามดีมีครบถ้วน     สำคัญล้วนการศึกษา

ค้นคว้าจากตำรา                  เด็กรู้ค่าจักทำตาม

แต่งโดย. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ชัยชนะ   นักเรียนชั้น ม.3

เด็กหญิงทิพลาวรรณ  รักสนอง นักเรียนชั้น ม. 3

ครูที่ปรึกษา. นางอัมรา  ศรีชัย ครูชำนาญการ

กลับหน้าหลัก

Утром поднялся без костыля и "Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 2. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 8-е издание, стереотипное" больше уже не притрагивался к нему.

Это одно "Эмили из Молодого Месяца. Искания" из величайших сокровищ Синанджу.

Ветер бил в лицо, жег и царапал щеки душем ледяных кристаллов.

Вы уже ранены и рана болит; подумайте "Коррекция сложных речевых расстройств" же о том, "Энциклопедия стройности" что я могу с вами сделать за день.

Мы везем домой их "Уголовный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 1 декабря 2012 года" кукурузу и тыквы.

Я продолжал движение, заметив мудреный и окольный путь, выводящий меня на цель слева, потому что он, "Случайный попаданец" казалось, до некоторой степени он может обеспечить прикрытие.

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 03:33 น.)

 
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

นางสาวอรณีย์ สีโลปา

ครูคศ1. เอกคณิตศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก

ครูใหม่

นางสาวณัฐธิดา    โยธา

ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์

จบจากราชภัฏนครสวรรค์

คุณครูคนใหม่ป้ายแดงล่าสุด

นางสาวสุพรรณา  มณีชัย

เอกการศึกษาประฐมวัย

จบการศึกษามหาวิทยาลัยราชฏักอุตรดิตถ์