บริหารงานทั่วไป

ห้องสมุดโรงเรียน

 

 

 

มุมข่าวสาร

 
Home วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2011 เวลา 05:28 น.

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย

ความรู้ คุณธรรม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รักการอ่าน

เน้นกระบวนการคิด มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน มีความเป็นสากลและรู้เท่าทันเทคโนโลยี

 

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน

มุ่งเน้น กระบวนการคิด  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

2. จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

ควบคู่กับการ   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย

3. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสมรรถนะการอยู่ร่วมกันกับประชาคมอาเซียน มีความเป็นสากล

4. จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี

 

เป้าหมาย (Goal)

  1. ผู้เรียนเป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์   สร้างองค์ความรู้

ได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีสมรรถนะการอยู่ร่วมกันกับประชาคมอาเซียน

2. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:04 น.
 ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: themza templates web hosting Valid XHTML and CSS.