การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์

          สพป.พะเยา เขต 1 ได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วง อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ Work From Home เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Learning) โดยให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามศักยภาพ ด้วยระบบออนไลน์และสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจ

รายชื่อหลักสูตร : ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)