เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
2. พัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้
3. ส่งเสริมนักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และมีลักษณะอันพึงประสงค์
4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน