พันธะกิจ

พันธะกิจ

1.จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน
2.จัดระบบองค์กรและการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4.จัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5.ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา