วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม พัฒนาครู จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี    ภายในปี 2557