ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

          

รูปหล่อหลวงพ่อคำอ้าย อินทว์โส
ตั้งอยู่ในวัดบุญเรือง เทศบาลเมืองดอกคำใต้

                 โรงเรียนบ้านบุญเรือง ( อินทะวงศานุเคราะห์ )  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2496  โดยมี  พระครู     คำอ้าย  อินทวํโส  เป็นประธาน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12 , 13  ตำบลดอกคำใต้   (ในขณะนั้น ) และคณะกรรมการวัด  เป็นกรรมการสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 จำนวน 3  ห้องเรียน  ขึ้นในที่ดินซึ่งได้สงวนไว้  สิ้นเงิน  17,655.75  บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ) และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2497 โดยแยกมาเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านสันช้างหิน   โดยมีนายพิทักษ์   ไชยลังกา   เป็นครูใหญ่   ต่อมาตั้งเป็นเอกเทศเมื่อวันที่  1   สิงหาคม   พ.ศ. 2497  ในปีเดียวกันนี้  พระครูคำอ้าย  อินทวํโส  พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดเดิม  ได้ก่อสร้างอาคารต่อเติมอีก  2 ห้องเรียน สิ้นเงิน 27,507.50 บาท ( สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ )
                 พ.ศ 2508  คณะกรรมการศึกษา คณะครู ร่วมกันหาเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 2  ไร่เศษ และสร้างโครงร่างอาคารเรียน  แบบ 004 จำนวน 10 ห้องเรียน  สิ้นเงิน  100,000  บาท           ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) ต่อมาได้งบสมทบจากทางราการ  100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )  ได้ทำการรื้อโครงร่างเดิมและปรับเปลี่ยนตามแบบ  004  ของทางราชการ จำนวน 8 ห้องเรียน  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2509  และสร้างเสร็จเมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2509 สิ้นเงินทั้งสิ้น  201,000  บาท ( สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน ) พ.ศ. 2515  ได้งบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคาร แบบ  004  อีก  4  ห้องเรียน จำนวนเงิน  160,000  บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) สร้างเสร็จเมื่อวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2515พ.ศ.  2520  ทางราชการอนุมัติเงินจำนวน  240,000บาท ( สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน )    ให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก  ขึ้นในที่ดินซึ่ง  นายผาย  มั่นคง  และนายใจ  พรหมเสน  บริจาคให้จำนวน  1  ไร่  เป็นเงิน  35,000  บาท ( สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) เมื่อวันที่  2 ตุลาคม  พ.ศ. 2520 และสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2521
                  ในช่วงปี พ.ศ.2509  ถึง 2521 มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระหว่าง นายพิทักษ์  ไชยลังกา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบุญเรืองฯ    กับ   นายยงยุทธ  เสมอใจ   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสันช้างหิน      โดยสับเปลี่ยนเฉพาะตำแหน่งแต่ตัวยังปฏิบัติงานที่โรงเรียนเดิม      และในปี  พ.ศ.  2524     นายพิทักษ์  ไชยลังกา    ได้ลาออกราชการ   และทางราชการได้แต่งตั้ง  นายณรงค์  ดิษยบุตร  รักษาการแทนและต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่  12  ตุลาคม พ.ศ.  2526
                   พ.ศ.2525 ทางราชการอนุมัติเงินจำนวน 89,700 บาท (แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ  004   เปลี่ยนกระเบื้องวิบูลย์ศรี  เป็นกระเบื้องลอนคู่  และเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ  จำนวน  8  ห้องเรียน  เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2525
 พ.ศ. 2530 ได้งบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 ขนาด  4 ที่นั่ง  จำนวนเงิน 40,000  บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน ) เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2530
พ.ศ.2535ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 จำนวนเงิน380,000 บาท ( สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2535
 พ.ศ. 2538  ทางราชการได้ออกคำสั่งแต่งตั้งสับเปลี่ยนอาจารย์ใหญ่   โดยให้           นายณรงค์ ดิษยบุตร  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบุญเรืองฯ  สับเปลี่ยนกับ  นายสนิท  กาละ  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดอกคำใต้  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2538 
 พ.ศ.  2539  คณะกรรมการศึกษา ศิษย์เก่า กรรมการหมู่บ้าน  และ ประชาชนบ้าน  บุญเรือง  ได้รวมกันจัดผ้าป่าหาทุนถมสนามโรงเรียน  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 ได้งบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก  โดยจัดเป็นห้องเรียนอนุบาล  2   ห้องเรียน  เป็นห้องนอน  1  ห้อง  และจัดเป็นห้องพยาบาล  1  ห้อง
 ได้งบประมาณปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ  004  รางรองรับน้ำฝน  กระเบื้องเพดาน  กระจกฝ้า
 ทางราชการได้แต่งตั้งให้    นายวิวรรธน์  เสมอใจ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสันโค้ง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบุญเรืองฯ  แทน  นายสนิท  กาละ  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านร่องจว้า  ตามหนังสือคำสั่งที่  ศธ.144005/2329  ลว. 4     ต.ค. 2539 (ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2539)


              พ.ศ. 2540 ได้งบประมาณปรับปรุงห้องซาวแลบ (ห้องปฏิบัติการทางภาษา) จำนวนเงิน  45,000บาท(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ห้องวิทยาศาสตร์  จำนวนเงิน40,000บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)
 คณะครูได้ร่วมกันออกหาเงินโดยขอบริจาคเงินจาก คุณชาญชัย  คุณศรีนวล  แซ่แต้   เพื่อซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ และเครื่องกรองน้ำ เป็นเงิน 39,000 บาท(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )
 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  (ทาสีอาคารเรียน  และ  เทคอลกรีตเสริมเหล็กฟุตบาทรอบอาคารเรียน แบบ 004  เทคอลกรีต พื้นห้องเรียนของอาคารเรียน แบบ ป.1 ก )
 พ.ศ. 2541  คณะครูร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียน  จัดหาเงินสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนพร้อมประตู  ถมดินวางท่อระบายน้ำ ร่องน้ำหน้าโรงเรียน  สิ้นเงินจำนวน 400,000บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
 ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายวิวรรธน์ เสมอใจ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรือง ฯ ตามคำสั่ง สปช.ที่3174/2541 ลงวันที่  25  พ.ย. 2541
 พ.ศ.  2542 คุณวรวิทย์  บุรณศิริ  ได้สร้างสนามตะกร้อ   โดยเทคอลกรีตเสริมเหล็ก   ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  สิ้นเงิน  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน )
นายฉลอง  ปัญญา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9  ต. บุญเกิด ได้สร้างส้วมให้หนึ่งหลังจำนวน   6 ที่นั่งโดยสมทบกับเงินของโรงเรียนอีก20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน  60,000  บาท    (หกหมื่นบาทถ้วน )
 พ.ศ. 2544  ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน (กระจกฝ้าวงกบหน้าต่างอาคารเรียนกระเบื้องหลังคา)  จำนวนเงิน  6,900  บาท ( หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน )
 ทางราชการได้แต่งตั้งนายสิงห์  เมืองแก้ว ให้รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรืองฯ ตามคำสั่ง สปจ.พะเยา ที่ 441/2544  ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2544     ตั้งแต่วันที่  17  ธันวาคม พ.ศ.  2544
                   พ.ศ.   2545  การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)  ได้สร้างสนามฟุตบอล  7 คน ขนาด กว้าง 45 เมตร ยาว 76  เมตร งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน
                   พ.ศ. 2546  ได้รับเงินบริจาค จากคุณจันทร์แสง  อินโต    และญาติพี่น้องทุกคนเป็นจำนวนเงิน 12,500   บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน ) และได้รับเงินสมทบจากผ้าป่า อาจารย์บุญเลิศ   ไชยเมือง เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)ได้ทำการก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ วงศ์   มั่นคง  อาคารกรุงวิเศษสารคุณ  จำนวน  1  หลัง  รวมเป็นเงิน 70,000  บาท ( เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด
                 พ.ศ.  2546    ได้รับเงินบริจาค จากชาวบ้านและผู้มีอุปการะจัดผ้าป่า วันที่ 13 เมษายน 2546 โดยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  6  เครื่อง  และเงินจำนวน 125,632 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง โดยไม่ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด
                  พ.ศ.  2546    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546   ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์      จากคุณแม่กาบ   ไชยมงคล พร้อมญาติ จำนวน  1  เครื่อง  คิดเป็นจำนวนเงิน  16,999  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
                  พ.ศ.  2546  ได้รับเงินบริจาค จากคุณเจิม  คุณนิสาชล ญาณะนนท์  จำนวนเงิน50,000 บาท ได้ก่อสร้างห้องส้วมให้โรเรียน จำนวน  3 ห้อง  โดยมีคุณอุทัย  มั่นคง  ได้ดำเนินการก่อสร้างให้
                  พ.ศ. 2546   ได้จัดทำโรงเก็บรถ  1  หลัง  กว้าง 3 เมตร  ยาว  10  เมตร โดยการบริจาคของชาวบ้าน เป็นจำนวนเงิน  15,000 บาท
                   พ.ศ. 2547   โรงเรียนได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากกระทรวง ไอที (IT) โดยการมอบของ ส.ส. เกรียงไกร   ไชยมงคล   จำนวน  20  เครื่อง
                    พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้ติดตั้ง จานดาวเทียม  DS TV  ดาวเทียมเพื่อการศึกษา และเครื่องรับโทรทัศน์  จำนวน 3 เครื่อง โดยเงินบริจาค จากชุมชนบ้านบุญเรือง 5 หมู่บ้าน จำนวน 50,000  บาท
                  พ.ศ.  2547    ได้รับเงินบริจาค จากผู้มีอุปการะจัดผ้าป่า วันที่ 13 ตุลาคม 2547 โดยบริจาคซื้ออุปกรณ์ดุริยางค์  เป็นเงินจำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยไม่ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด
                   พ.ศ. 2548 ได้รับเงินบริจาค จากชาวบ้านและผู้มีอุปการะจัดผ้าป่า วันที่ 13 เมษายน 2548 โดยบริจาคสร้างรั้วด้านหลังโรงเรียน เป็นเงินจำนวน  125,632  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)โดยไม่ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ
                   พ.ศ. 2549  ได้รับเงินบริจาคจากชาวบ้านและผู้มีอุปการะจัดตั้งผ้าป่า วันที่ 13 เมษายน 2549 เพื่อสร้างถนนสายทิศใต้ เป็นจำนวนเงิน  62,082  บาท (หกหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน) โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด
                   พ.ศ. 2550  ได้รับเงินบริจาคจากการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลดอกคำใต้  สบทบสร้างถนนสายทิศใต้  จำนวนเงิน  9,680  บาท (เก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
                      พ.ศ. 2550 ได้รับเงินบริจาคจากคุณครูจันทร์สม   ไชยมงคล สร้างฉัตรหอพระ 1 หลังเป็นจำนวน 13,474 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
                    พ.ศ. 2550 ได้รับเงินบริจาคจากการทำบุญตักบาตรประจำปี 13 เม.ย. 2550 จำนวนเงิน 12,679 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
                   พ.ศ. 2551 ได้รับเงินบริจาคจากการทำบุญตักบาตรประจำปี 13 เม.ย. 2551 จำนวนเงิน 12,679 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตามขนาดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 10:57 น.)