พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

89

พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นปีการศึกษา 62 โดย ผอ.วิลาศ  เขื่อนแก้ว ที่ปรึกษาสถานศึกษาเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และ ผอ.ปทิตตา  อนันต์กรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโอวาทสุดท้ายให้แก่นักเรียนกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบุญเรืองฯ โดยมีกิจกรรมมอบของที่ระลึกและการแสดงต่างๆของรุ่นน้อง