รับรางวัล รองชนะเลิศสื่อ นวัตกรรมการศึกษาพิเศษ ระดับภาคการศึกษาที่ 8

ครูจันทรรัตน์ เลิศทอง ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
ได้ไปจัดนิทรรศการและรับโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันอันดับหนึ่ง
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระดับประถมศึกษา
จาก รองเลขาฯ ดร.รัตนา ศรีเหรัญ.เมื่อ 23 กันยายน 2557