วันเด็ก 2557

โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก
ร่วมกับทางเทศบาลเมืองดอกคำใต้
11 มกราคม 2557