ผลงานครู

ผลงานครูในรอบปีการศึกษา 2551

นางจำเรียง  บริบูรณ์ 
 1. ผลิตสื่อ นวัตกรรม  เข้าประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ได้รับรางวัล ระดับ  “สื่อดีเยี่ยม”
2. ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ  ช่วงชันที่ 1  ระดับสหวิทยาเขตดอกคำใต้ 2  ได้รับรางวัลดังนี้
 - ทักษะคอมพิวเตอร์การสร้างงานกราฟืก  ช่วงชั้นที่ 1  ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม
 3.  ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ  ช่วงชันที่ 1  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1  ได้รับรางวัลดังนี้
 - ทักษะคอมพิวเตอร์ การสร้างงานกราฟิก  ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 
นางจันทรรัตน์  จันทร์คำ
 1. ผลิตสื่อ นวัตกรรม  เข้าประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ได้รับรางวัล ระดับ  “สื่อดีเยี่ยม”
 2. ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น

นางวัลภา  ณ  ลำปาง
1. ผลิตสื่อ นวัตกรรม  เข้าประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ได้รับรางวัล ระดับ  “สื่อดีเยี่ยม”
ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ สาระคณิตสาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับสหวิทยาเขตดอกคำใต้ 2  ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 

 

 ผลงานครูในรอบปีการศึกษา 2553

นางจันทรรัตน์  จันทร์คำ
           ได้รับการคัดเลือก เป็นครูสอนดี สอนเก่ง จากสพฐ. เป็นทีมงานสหวิชาดอทคอม  

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2010 เวลา 12:42 น.)