ผลงานนักเรียน ปี 2551-2552

1.  แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  Microsoft Word  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
     คือ    ด.ญ.สุวนันท์   จันทาทิศ  ชั้น ป.  6   2. แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  Microsoft Excel  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
     คือ    ด.ญ.สุวนันท์   จันทาทิศ  ชั้น ป. 
3. แข่งขันทักษะการอ่านทำนองเสนาะ  ช่วงชั้นที่ 1  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
     คือ  ด.ญ. ปรียาพร    นามปน  ชั้น ป. 3.
4. แข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี


 รางวัลเหรียญทอง  การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของตกแต่ง  ได้แก่ 
 ด.ช. อธิวัธ    คำมูล   ชั้น ป. 5
 ด.ช. ณัฐพล    บุญงาม  ชั้น ป. 6
 

รางวัลเหรียญทอง  การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของตกแต่ง  ได้แก่  
ด.ญ ศิริมาศ     บุญมา   ชั้น ป. 6
ด.ช. ภัทราวุธ    เครือดี  ชั้น ป. 5

รางวัลเหรียญทองแดง  การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้  ได้แก่
 ด.ญ. วิลัยพร    กิ่งคำ     ชั้น ป. 6
 ด.ญ  มาลินี      ศรีใส     ชั้น ป. 6


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 สิงหาคม 2010 เวลา 09:21 น.)