ข้อมูลบุคลากร

นายฝาแก้ว โภชน์งาม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปนัสยา  หงษ์หิน
ตำหน่ง ครูชำนา่ญการ คศ.2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางวัลภา  ณ ลำปาง
ตำแหน่งครูชำนาญการ คศ.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางจำเรียง  บริบูรณ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 กอ.ท(คอมพิวเตอร์)

นางมาลัย  สมัยงาม
ตำแหน่งครูชำนาญการ ค.ศ.2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางบุญเรียบ เมืองแก้ว
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ. 3 ปฐมวัย

นางจันทรรัตน์ เลิศทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ. 3 คณิตศาสตร์

นางสุภาณีย์  เมืองเหนือ
ตำแหน่งครูชำนาญการ คศ.2 ภาษาไทย

นางอุบล  เขื่อนแก้ว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

พี่ใหม่ ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

นายสันติ เผ่าต๊ะใจ
ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:56 น.)